Rozhovor o ZP v rozhlase

 

https://www.youtube.com/watch?v=YiGKmYRsnZg